Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Algemene bepalingen 

De e-commerce website van Van Marcke NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Overzet 14, ondernemingsnummer 0443.336.223 (hierna Van Marcke), biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.  Deze online webwinkel wordt hierna Van Marcke Outlet genoemd. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de Van Marcke Outlet moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Van Marcke aanvaard zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van Marcke niet. Van Marcke is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Van Marcke is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijden worden aangepast of ingetrokken worden door Van Marcke. Van Marcke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 : Online aankopen

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant voldoende informatie te hebben ontvangen om de aankoop te kunnen doen. De bestelling is compleet en de overeenkomst definitief zodra Van Marcke bevestigd heeft per mail en de betalingstransactie met krediet- of debetkaart ontvangen heeft. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling aan Van Marcke kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij leveringen en/of niet levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Om een product aan te kopen voegt u het toe aan uw winkelwagen. Nadien geeft u de juiste contact- en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering : opsturen naar het opgegeven adres of afhalen in de Van Marcke winkel. In de laatste stap van het bestelproces krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw bestelling. Als u deze stappen  heeft doorlopen is uw verbintenis tot aankoop definitief.

Artikel 5 : Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland op het door de klant vermeldde leveringsadres. De leveringen kunnen zich op twee manieren voordoen. Levering door DPD of levering door externe transportfirma. Levering door externe transportfirma is automatisch van toepassing wanneer er zich grote,zware en/of breekbare goederen zoals porselein bij de klant moeten geleverd worden. Hiervoor zal Van Marcke Outlet een afspraak vastleggen met de klant hetzij telefonisch en/of per e-mail. Indien de klant zich niet aan de overeengekomen afspraak voor levering kan houden en de chauffeur zich een tweede maal voor een nieuwe leveringspoging dient aan te bieden zal hiervoor een extra leveringskost worden aangerekend aan de klant. Deze kost is afhankelijk van de grote en het gewicht van de levering en de ITLB Index. De klant dient deze extra leveringskost te voldoen alvorens een tweede levering plaats vindt. Wij informeren u over de leveringstermijn in uw bestellingsbevestiging. Als wij niet tijdig kunnen leveren, of indien een levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij de klant steeds voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien Van Marcke dit niet doet heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en betalen wij de Klant uiterlijk 30 dagen na ontbinding terug. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal Van Marcke zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, nadat de klant hiervoor zijn goedkeuring heeft gegeven. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de klantenservice van Van Marcke Outlet en dit binnen een termijn van 48 uur volgend op het ogenblik dat de klant de bestelling in ontvangst neemt. Elk later protest is niet ontvankelijk. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Van Marcke was aangeboden.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Van Marcke. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Van Marcke te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 : Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Van Marcke. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Van Marcke via mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Van Marcke heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Van Marcke. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de Klant. Het risico en de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Van Marcke zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Van Marcke alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Van Marcke op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen en nadat hij alle goederen heeft teruggekregen, of nadat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Van Marcke geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Van Marcke betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8 : Garantie

Van Marcke is overeenkomstig de wettelijk bepalingen jegens de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De termijn waarbinnen de Klant Van Marcke op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming wordt vastgelegd op twee maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Van Marcke Outlet en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Van Marcke. De rechtsvordering van de Klant verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in de eerste alinea, mag verstrijken. Bij tijdige melding zal Van Marcke naar haar keuze voor een kosteloze herstelling of kosteloze vervanging zorgen.  Indien dit onredelijk of onmogelijk zou zijn, zal zij een passende prijsvermindering voorstellen.  De Klant dient rekening te houden met de specificiteit dat het een outletproduct betreft zodat het in bepaalde omstandigheden onredelijk of onmogelijk is om een herstel of vervanging te voorzien. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9 : Overmacht 

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder recht op schadevergoeding door de klant. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storing in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10 : Klantendienst 

De klantendienst van Van Marcke Outlet is bereikbaar op het telefoonnummer 056/23.77.16, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Engelse Wandeling 13A  8500 Kortrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11 : Privacy 

Wij hechten als onderneming veel belang aan een correcte behandeling van deze gegevens en handelen conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “GDPR” of “AVG”).  U kan alle nuttige gegevens hieromtrent terugvinden via de volgende link: https://www.vanmarcke.com/nl-be/privacy

Artikel 13 : Aantasting geldigheid - niet verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Van Marcke om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14 : Bewijs 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15 : Toepasselijk recht - Geschillen 

Het Belgisch recht is toepasselijk. Geschillen dienen gebracht te worden voor de rechtbank van het arrondissement waar de zetel van Van Marcke is gevestigd.